پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

گالری ویدئو

گالری ویدئو  فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا را به صورت ویدئو منتشر مینماید

    مبحث حدس و آزمایش فصل اندازه گیری صفحه ۸۱کتاب ریاضی ما در این مسئله یاد می گیریم که مسائل از راه حدس و امتحان کردن حل کنیم .در مسئله گفته شده است که در مزرعه ۴شتر مرغ و گوسفند روی هم وجود دارد یعنی کل حیوانات مزرعه ۴تا می باشد ،اما ما نمی […]

    فصل نهم علوم ششم دبستان در فصل نهم باصورت های مختلف انرژی آشنا شدیم مانند انرژی جنبشی، شیمیایی، الکتریکی، گرمایی، نورانی، صوتی انرژی شیمیایی به دو شکل طبیعی و مصنوعی وجود دارد که انرژی شیمیایی طبیعی به وسیله نور خورشید در گیاهان ذخیره می شود و سپس به انرژی شیمیایی مواد غذایی و […]