پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

برنامه ها و اهداف پبش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردااهداف کلی دوره پیش دبستان


 1. پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی و هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان
 2. کمک به رشد عاطفی کودکان ، افزایش اعمتماد به نفس ، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی ها
 3. فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت فعالیت های گروهی
 4. تقویت علاقه به ارزشهای دینی ، اخلاقی و هویت ملی
 5. ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در کودکان متناسب با سن آنها

هدف های تفظیلی :

هدف اول : پرورش مهارت های جسمی و حرکتی

هدف دوم : پرورش روحیه و رفتار عاطفی

هدف سوم : پرورش مهارت های ذهنی

هدف چهارم : پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

هدف پنجم : انس با قرآن و علاقه یادگیری آن

هدف ششم : پرورش ذوق هنری و زیبا شناسی

هدف هفتم : تقویت حس دینی و علایق مذهبی

هدف هشتم : پرورش هویت اسلامی

هدف نهم : پرورش مهارت های زبان فارسی

هدف دهم : ازتقا سطح بهداشت و ایمنیاهداف کلی دوره اول و دوم دبستانتعلیم و تربیت اقتصادی،عبادی،اخلاقی

دوره اول :

 1. با صفات مهربانی ، بخشندگی، دانایی وتوانایی خداوند آشنا و احساس اطمینان و آرامش حاصل از آن را ابراز نمایند
 2. با شناخت روش زندگی و آموزه های اخلاقی پیشوایان دینی (آداب و رفتار فردی و اجتماعی ،راستگویی ، نظم و پشتکار) آشنا  و تاثیر آن را در رفتار خود نشان دهند
 3. با قرائت صحیح نماز و قرآن آشنا و آموخته های قرآنی خود را در زندگی به کار گیرد

دوره دوم

 1.  با درک مفهوم اولیه هریک از اصول دین ، پذیرش و احساس تعلق خاطر خود نسبت به آن را نشان دهد
 2. با مطالعه روش زندگی و آموزه های اخلاقی پیشوایان دینی (عزت نفس،تکریم والدین ،احترام به طبیعت و دیگران ، وفای به عهد) و شناخت احکام مورد نیاز الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی و در زندگی به کار گیرد.
 3. با قرائت صحیح و روان ، درک مفاهیم عینی و انس با قرآن کریم آموزه های آن را در زندگی به کار گیرد

تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی

دوره اول :

 1. با ایفای نقش به عنوان عضوی از گروه (خانواده،دوستان،مدرسه) احساس تعلق خود را نسبت به گروه با رفتار همدلانه ،قهرمانانه و مشارکت جویانه نشان دهد
 2. با رعایت نظم و قانون در روابط خانوادگی و اجتماعی ( در محیط زندگی و مدرسه ) وظایف خود را در قبال دیگران انجام دهد
 3. با شناخت خود به عنوان یک شهروند ایرانی ، تعلق خاطر خود را نسبت به وطن و نمادهای آن نشان دهد.

دوره دوم :

 1. با شناخت حقوق ،مسئولیت خود در زندگی خانوادگی و اجتماعی و بکارگیری رفتار سازنده و مسالمت جویانه از قوانین و مقررات به صورت آزادانه و سازنده پیروی کند
 2. با شناخت تغییرات محیط طبیعی و اجتماعی در گذر زمان ، تاثیر آن را در زندگی خود تبیین کند
 3. با کسب مهارت های شهروندی ، نقش ها و وظایف خود را در قبال جامعه محلی با مشارکت در فعالیت ها و برنامه های زیست محیطی ، فرهنگی ، سیاسی انجام دهد.

تعلیم و تربیت فناورانه

دوره اول :

 1. با بهره گیری از مهارت های پایه یادگیری ، پدیده های طبیعی و روابط ریاضی را مطالعه کند و یافته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد
 2. با کسب مهارت های پایه فناوری پرسشگری و خلاقیت فرایند تولید یک محصول را تجربه کند

دوره دوم :

 1. با استفاده از مهارت های کار عملی و تفکر ، پدیده های طبیعی و آیات الهی و الگوها و روابط ریاضی را مطالعه کند و نتایج آ« را برای حل مسلائل روزمره زندگی به کار گیرد
 2. با استفاده از مهارت های کار با دیگران ایده ها و یافته های حاصل از فعالیت های علمی – پژوهشی (فردی-گروهی) را با دیگران به مشارکت بگذارد.
 3. با استفاده از یافته های علمی و فناورانه ، کالاها و وسایل مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی و ایده هایی برای کیفیت و استفاده مسئولانه از منابع پیشنهاد کند


تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

دوره اول :

 1. با شناسایی ویژگی ها ، نیازها و توانمندی های جسمی – حرکتی خود ، رفتارهای متناسب با آن را برای حفظ شادابی ، ارتقای سلامت و توانایی های بدنی خویش به عنوان امانت الهی انجام دهد.
 2. با کسب آگاهی نسبت به محیط زیست ، تاثیر عملکرد خود بر محیط زندگی را بررسی و نتایج آن را به کار گیرد.

دوره دوم:

 1. با شناسایی ویژگی ها ، نیازها و توانمندی های استفاده از یافته های علمی و فناورانه و بهره گیری از مهارت های پایه فناوری ، کالاها و وسایل مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی و ایده هایی برای کیفیت و استفاده مسئولانه از منابع پیشنهاد کند

تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنری

دوره اول:

 1. با مشاهده اشیاء ، اطراف،پدیده های طبیعی ، فرهنگی و هنری ساده ، دریافت حسی خود و لذت حاصل از آن را به زبان ساده ابراز نماید
 2. با تغییر سازنده در محیط و اشیاء اطراف تخیل ،تجسم و خلاقیت خود را پرورش دهد.

دوره دوم:

 1. با شناسایی و درک اهمیت عناصر زیبایی ساز در پیرامون خود ،فضای زندگی خود را بهبود بخشد.
 2. با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیباشناسی،قدرت تخیل،تجسم و ایده پردازی خود را تقویت گند
 3. با شناخت اصول اولیه زیباشناختی ، یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی و چگونگی آن را برای خود توصیف کند

تعلیم وتربیت اقتصادی و حرفه ای


دوره اول:

 1. با درک مفاهیم پایه اقتصاد(فایده،هزینه،مصرف)روش های مصرف بهینه را در زندگی شخصی و خانوادگی بکارگیرد
 2. با کسب مهارت های ساده کارآفرینی ،قدرت تخیل و خلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمات بکارگیرد.

دوره دوم

 1. با شناسایی مفاهیم عمومی اقتصاد(تولید،توزیع و مصرف) و درک نقش مسئولیت پذیری و انضباط مالی در فعالیت های اقتصادی ، روش هایی را برای حل مسائل ساده اقتصادی شناسایی کند و بکارگیرد.
 2. با کسب مهارت های اصلی کارآفرینی،قدرت تخیل و خلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت اجرا و نتایج آن را تحلیل کنید
 3. با درک مفاهیم اخلاق اقتصادی (کار و تلاش،رعایت حق الناس،نیکوکاری،امانت داری،پرهیز از اسراف) رفتار خود در زندگی شخصی و ارتباط با دگیران را مبنای آ« سامان دهد و عمل کند.


امید است با همکاری یکدیگر دانش آموزانی شاد و خلاق برای ایران فردا تربیت نماییمبهترین دبستان دخترانه منطقه ۲۲ . ثبت نام در پیش دبستان و دبستان ایران فردا