پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

آموزش ویدئویی اعداد زوج و فرد

 

قسمت اول : 

 

قسمت دوم : 

 

 

فصل هشتم رياضي دوم
براي تشخيص عددهاي فرد وزوج مي توانيم به تعداد هر عدد شكل بكشيم، ٢تا ٢تا كنارهم گذاشته اگر شكلي تك ماند فرد و اگر درعددي تك نماندزوج مي باشد.
براي زوج وفرد بودن اعداد چند رقمي به يكان عدد توجه مي كنيم اگر در يكان عددي ازرقم هاي (٠،٢،٤،٦،٨)قرارگيرد آن عدد زوج است مثال:٣٨-١٠٤-١٥٠
اگر دريكان عددي يكي از رقم هاي ١،٣،٥،٧،٩قرار گیرد آن عدد فرد است.مثال۴۳۳-۱۱-۲۹

نظر شما برای “آموزش ویدئویی اعداد زوج و فرد”